Podmínky akce
25 000 Kč pro firmy

ÚPLNÉ PODMÍNKY AKCE 25 000 KČ PRO FIRMY
(dále jen „Podmínky“)

POŘADATEL AKCE
společnost Motion Company s.r.o. se sídlem Mladoboleslavská 158, Praha 9, PSČ 190 17, IČ 06221041 (dále jen "pořadatel").

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Akce probíhá na území České republiky v době od 1. 5. 2020 9:00:00 hodin do 31. 7. 2020 23:59:59 včetně (dále jen „doba konání akce“). Do akce je možné se zapojit pouze v době konání akce.

ÚČASTNÍCI AKCE
Účastníkem akce může být pouze právnická osoba, která splní další podmínky dle těchto Podmínek (dále jen „účastník“).

MECHANIKA AKCE
Účastníci se do akce zapojí tak, že v době konání akce vyplní formulář na stránce  https://www.hustleproduction.cz/petdvacitka/ (dále jen „přihláška“).

Do akce se jeden účastník může zapojit jedenkrát.

Pořadatel akce neodpovídá za neúplné nebo jinak vadné přihlášky, mající za následek nemožnost použití přihlášky pro účely akce v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně účastníka.

Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku kdykoli po dobu trvání akce z účasti v akci odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

Nabízená sleva a popis akce není návrhem na uzavření smlouvy. Smlouva mezi pořadatelem a účastníkem bude uzavřena po oboustranném přijetí přihlášky a dojednání podmínek smluvního vztahu.

VÝBĚR A ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY
V průběhu akce pořadatel vybere ze všech přihlášených účastníků předem nespecifikovaný počet účastníků, kterým dle vlastního uvážení nabídne uzavření smlouvy a poskytne slevu 25 000 Kč na svoje služby.

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY
Každý účastník, jehož přihláška bude přijata bude informován pořadatelem e-mailem, který v přihlášce uvedl.
Slevu nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu.

DALŠÍ PODMÍNKY AKCE
O jakýchkoliv námitkách k průběhu akce rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Podmínky po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách akce, kde jsou tak k dispozici platné a úplné Podmínky.

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Podmínek, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s akcí. Tyto Podmínky jsou považovány v rámci akce za jediné úplná.

Účast v akci je dobrovolná a účastník svou účastí v akci vyjadřuje svůj souhlas s jejími Podmínkami. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Podmínek účastníkem či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového účastníka z akce.

Podmínky jsou po dobu trvání akce zveřejněna v elektronické podobě na stránce https://www.hustleproduction.cz/petadvacitka-podminky/.

SOUHLAS S PODMÍNKAMI
Vyplněním přihlášky v době trvání akce, vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s těmito Podmínkami akce a zavazuje se tyto Podmínky bezvýhradně dodržovat.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastník bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této akce dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to pro účely realizace této akce a pro zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, a to v rozsahu jméno společnosti a e-mail. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení akce, její organizace a vyhodnocení a zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit a to na dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Osobní údaje účastníků budou uchovávány po dobu 5 let.

Správcem osobních údajů je pořadatel. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

Účast v akci a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v akci a bez jejich poskytnutí není možné účastnit se akce. Účastník bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména účastník bere na vědomí, že zpracování je transparentní, účastník má právo na informace a na přístup k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, výmaz osobních údajů.

Účastník má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut a právo vznést námitku. Účastník nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky, nebo se jej významně dotýká.

Účastníci svojí účastí v akci dávají svolení s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto akcí, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků, a to po dobu 5 let od ukončení akce.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může účastník obrátit na pořadatele na jeho adrese U průhonu 32, Praha 170 00. Na této adrese může účastník podat k organizátorovi námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Účastník se dále může obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

Praha, 27. 4. 2020

cutdown
ig
fb
vimeo

KANCELÁŘ

Hustle Production
U Průhonu 32

170 00 Praha 7

+420 723 521 085
hello@hustle.cz

FAKTURAČNÍ

Motion Company s.r.o.
Mladoboleslavská 158
190 17 Praha 9

IČ: 06221041
DIČ: CZ06221041